Share

Characters

  • Kaneo Takarada
  • Mako Mankanshoku
  • Ryuko Matoi
  • Sukuyo Mankanshoku
  • Tsumugu Kinagase

Guests

  • Ben Diskin
  • Erika Harlacher
  • Kaiji Tang